ऐच्छिक बचत

ऐच्छिक बचतयस ऐच्छिक बचत खातामा मासिक मौज्दातमा वार्षिक ७% ब्याज दिइने छ ।