कर्मचारी बचत

कर्मचारी बचतयस कर्मचारी बचत खातामा दैनिक न्यूनतम मौज्दातमा वार्षिक १०% ब्याज दिइने छ ।