गुडविल बचत

गुडविल बचतयस बचता खातामा न्युनतम रु. १२,५००। रहने गरि दैनिक मौज्दातमा बार्षिक ८% देखी ११% ब्याज दिइने छ ।