जेष्ठ नागरिक बचत

जेष्ठ नागरिक बचतयस बचत खातामा न्युनतम रु १०००। रहने गरि दैनिक मौज्दातमा बार्षिक ९.५% ब्याज प्रदान गरिने छ यस बचत खातामा ५५ वर्ष माथिमा सदस्यहरुको हकमा मात्र लागु गरिएको छ ।