नारी बचत

नारी बचतयस नारी बचत खातामा दैनिक न्यूनतम मौज्दातमा वार्षिक ८% ब्याज दिइने छ ।