बाल बचत खाता

 क्र.सं.  खाताको प्रकार  ब्याज दर  ब्याज प्रकार
 १.  एक वर्ष  ९ %  मासिक ब्याज
 २.  दुई वर्ष  १० %  मासिक ब्याज
 ३.  तिन  वर्ष  १०.५ %  मासिक ब्याज
 ४. पांच वर्ष ११.५ % मासिक ब्याज
 ५. दश बर्ष १३ % मासिक ब्याज