मूद्दती बचत

यस बचत खातामा न्यूनतम रु.५,०००। राखी खाता खोल्न सकिने छ ।

 क्र.सं.  अवधि  ब्याज दर ब्याज प्रकार
 १.  ६ महिना  ११ % मासिक ब्याज
 २.  १ वर्ष  १४ % मासिक ब्याज
 ३.  २ वर्ष  १५ % मासिक ब्याज
 ४. ३ वर्ष १६ % मासिक ब्याज
 ५. ४ वर्ष १७ % मासिक ब्याज
 ६. ५ वर्ष १८ % मासिक ब्याज
 ७. दोब्बर    मासिक ब्याज

३ बर्ष अवधि भन्दा माथी आपसी समझदारीमा ब्याजदर कायम गरिनेछ ।