मूद्दती बचत

यस बचत खातामा न्यूनतम रु.५,०००।� राखी खाता खोल्न सकिने छ ।

क्र.सं. अवधि ब्याज दर ब्याज प्रकार
१. ६ महिना १० % एकमुष्ठ ब्याज
२. १ वर्ष १२ % एकमुष्ठ ब्याज
३. २ वर्ष १२.५ % एकमुष्ठ ब्याज
४. ३ वर्ष १३ % एकमुष्ठ ब्याज
३ बर्ष अवधि भन्दा माथी आपसी समझदारीमा ब्याजदर कायम गरिनेछ ।