शेयर पूँजी

यस सहकारी संस्थाको जारी शेयर पुँजी रु. १००। को दरले ५,००,०००। पाँच लाख कित्ता शेयर कुल रु ५,००,००,०००।  (पाँच करोड) रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।