संचय कोष बचत

संचय कोष बचतयस संचय कोष बचत खातामा दैनिक न्यूनतम मौज्दातमा वार्षिक ११% ब्याज दिइने छ ।