साधारण बचत

साधारण बचतयस बचत खातामा न्युनतम रु. १०००। रहने गरि मासिक न्यूनतम मौज्दातमा वार्षिक ९% ब्याज दिइने छ ।