गुडविल प्ल्स बचत खाता

गुडविल प्ल्स बचत खातायस बचत खातामा मासिक मौज्दातमा वार्षिक ११.५ % ब्याज दिइने छ ।