कर्जा लगानी

 कर्जाको प्रकार ब्याजदर
 १. सामुहिक जमानी कर्जा 19%
 २. धितो कर्जा १८%
 ३. आवधिक (मुद्दती) वचत कर्जा +३%

नोटः सबै कर्जामा दैनिक ब्याज गणना गरिने छ ।