आवधिक बचत ब्याजदर

क्र.सं. अवधि भुक्तानी तरिका
त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक एकमुष्ठ
१. ३ महिना ११.००%
२. ६ महिना ११.००% ११.५०%
३. १ वर्ष ११.५०% १२.००% १२.५०% १२.५०%
४. २ वर्ष १२.००% १२.५०% १२.५०% १२.७५%
५. ३ वर्ष १२.००% १२.५०% १२.७५% १३.००%