आवधिक बचत ब्याजदर

क्र.सं. अवधि भुक्तानी तरिका
त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक एकमुष्ठ
१. ३ महिना ९.००%
२. ६ महिना ९.५०% १०.००%
३. १ वर्ष १०.००% १०.५०% ११.००% ११.००%
४. २ वर्ष १०.५०% ११.००% ११.२५% ११.५०%
५. ३ वर्ष ११.००% ११.५०% ११.७५% १२.००%