आवधिक बचत ब्याजदर

क्र.सं. अवधि भुक्तानी तरिका
त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक एकमुष्ठ
१. ३ महिना १२.००%
२. ६ महिना १२.५०%
३. १ वर्ष १२.००% १२.५०% १३.५०% १३.५०%
४. २ वर्ष १२.००% १२.५०% १३.५०% १३.७५%
५. ३ वर्ष १२.००% १२.५०% १३.५०% १४.००%