बचत तथा ऋण ब्याजदर

बचत ब्याजदर

क्रं.सं. बचत शीर्षक ब्याज दर
1. नारी बचत 7%
2. साधारण बचत 8%
3. सरल बचत 7%
4. जेष्ठ नागरिक बचत 9%
5. गुडविल प्ल्स बचत 10%
6. गुडविल बचत 7-10%
7. नियमित बचत 9%
8. ३६५ दिने बचत एकमुष्ठ
9. विमा बचत ८–९%
10. लखपति बचत एकमुष्ठ
11. रेमिट्यान्स बचत 7%
12. शेयर बचत %
13. सदस्य राहत बचत %
14. बाल बचत
15. अवधि वचत
16. आवधिक वचत

 

ऋण ब्याजदर

क्रं.सं. कर्जा शीर्षक ब्याज दर
1. धनजमानी (सामुहिक जमानी) ऋण 14.75%
2. धितो ऋण (व्यावसायिक ऋण) 14-14.75%
3. घरजग्गा ऋण 14-14.75%
4. हायर पर्चेज ऋण 14.50-14.75%
5. व्यक्तिगत ऋण 14.50-14.75%
6. कृषि ऋण 14%
7. आवधिक वचत रसिद धितो ऋण तोकिएको व्याजदर + 3%