बचत तथा ऋण ब्याजदर

बचत ब्याजदर

क्रं.सं. बचत शीर्षक ब्याज दर
१. नारी बचत ८%
२. साधारण बचत ८%
३. सरल बचत ८%
४. जेष्ठ नागरिक बचत ९.५०%
५. गुडविल प्ल्स बचत ८–९%
६. गुडविल बचत ८-१०%
७. नियमित बचत ९%
८. ३६५ दिने बचत एकमुष्ठ
९. विमा बचत ८–९%
१०. लखपति बचत एकमुष्ठ
११. रेमिट्यान्स बचत ८%
१२. शेयर बचत ८%
१३. सदस्य राहत बचत १०%
१४. बाल बचत १०-१२%
१५. अवधि वचत ८-११%
१६. आवधिक वचत ११-१३%

 

ऋण ब्याजदर

क्रं.सं. कर्जा शीर्षक ब्याज दर
१. धनजमानी (सामुहिक जमानी) ऋण १६.००%
२. धितो ऋण (व्यावसायिक ऋण) १५.७५–१६.००%
३. घरजग्गा ऋण १५.७५–१६.००%
४. हायर पर्चेज ऋण १६.००%
५. व्यक्तिगत ऋण १६.००%
६. कृषि ऋण १४.००%
७. आवधिक वचत रसिद धितो ऋण तोकिएको व्याजदर + ३%