परिकल्पना

“सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यमा आत्मनिर्भरका लागि गुडविल साकोस”