ब्याज परिवर्तत सम्बन्धी सूचना

मिति २०७९/०३/११ गते बसेको संचालक समितिको निर्णय अनुसार मिति २०७९/०३/१५ गते देखि लागु हुने गरी बचतमा तपसिल बमोजिम ब्याजदर परिवर्तन भएको जानकारीको लति सम्पूर्ण सदस्यहरुमा अनुरोध छ ।