अवधी बचत

  •  निश्चित अवधिको लागि दैनिक रुपमा वचत गर्न सकिनेछ ।
  • परिपक्व हुने अवधि अनुसार व्याजदर प्रदान गरिनेछ ।
  • ३ महिना देखि २ वर्ष अवधि सम्मको वचतका प्रकारहरु रहेकोछ ।
सि. नं. अवधि
ब्याज ब्याज प्रकार
१. ३ महिना  % मासिक ब्याज
२. ६ महिना % मासिक ब्याज
३. १ वर्ष % मासिक ब्याज
४. २ वर्ष  % मासिक ब्याज