गुडविल बचत

  • न्युनतम रु. ५,००० देखि रु. १,००,००० सम्म हुनु पर्नेछ ।
  • व्याजदर ७ देखि १० प्रतिशत प्राप्त गर्न सकिने ।
  • दैनिक मौज्दात रुपमा गणना गरीने ।
  • त्रैमासिक रुपमा ब्याज प्रदान गरीने ।
  • जति पनि राख्न र झिक्न सकिने ।