नारी बचत

  •  न्युनतम रु.५००/- मा खाता खोल्न सकिने ।
  • दैनिक रुपमा व्याज गणना गरी त्रैमासिक भुक्तानी गरिने ।
  • ९ प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने ।
  • त्रैमासिक रुपमा व्याज प्रदान गरिने ।