साधारण बचत

  • न्युनतम मौज्दात रु.१०००/- मा खाता खोल्न सकिने ।
  • वार्षिक ८ प्रतिशत व्याज प्रदान गरिने ।
  • जति पनि राख्न र झिक्न सकिने ।
  • त्रैमासिक रुपमा व्याज भुक्तान गरिने ।