३६५ दिने वचत

  • वचत गर्ने वानी बसाल्नको लागि यो वचत योजना ल्याईएको हो ।
  • ३६५ दिन नै वचत गरि सकेपछि एकमुष्ठ भुक्तानी गरिने ।
  • विभिन्न वचत रकमको आधारमा भुक्तानी रकम फरक फरक रहेकोछ ।