Cooperative Act 2074 साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार